ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató rendelkezik a Táraság által kezelt személyes adatok köréről, jogalapjáról, céljáról, a személyes adatok megőrzésének idejéről és jogorvoslati lehetőségekről.

A Szellemi és Spirituális Akadémia Szeretetfényei Önismereti és Oktatói Kft. (székhely: 1161 Budapest György utca 72., Továbbiakban: Spirituális Akadémia Kft.) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön nevét, telefonszámát és e-mail címét, amelyeket Ön a www.spiritualisakademia.hu honlap "Kapcsolat" menüpont alatt lévő e-mail címre küld meg.

  • Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

Az üzenetküldés során megadott nevének, telefonszámának és e-mail címének adatkezelője a Spirituális Akadémia Kft.

A Spirituális Akadémia Kft. adatvédelmi tisztviselő foglalkoztatására nem kötelezet, ezért adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

Társaságunk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos magyar jogszabályokban és az Európai Unió jogi aktusaiban, így elsősorban az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében (GDPR) meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

• 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról

• 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)

• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Grt.)

  • Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Spirituális Akadémia Kft. az üzenetküldés során megadott nevét, telefonszámát és e-mail címét a válasz megküldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amelyet az üzenet elküldésével ad meg.

Felhívjuk az adatközlők (érintettek) figyelmét arra, hogy amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések vonatkozásában 16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, csak abban az esetben, ha ahhoz törvényes képviselőjük hozzájárult.

  • Személyes adatok címzettjei

Az üzenetküldés során megadott nevét, telefonszámát és e-mail címét az Spirituális Akadémia Kft. alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók:

- Webnode AG. (6304 Zug, Gartenstrasse 3., Svájc) a webszerver és honlap üzemeltetője

- Google Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) elektronikus levelezőrendszer szolgáltatója

Az üzenetküldés céljából megadott e-mail címét, telefonszámát és nevét az Spirituális Akadémia Kft. további személy részére nem továbbítja.

  • Az adatkezelés időtartama

Az Spirituális Akadémia Kft. az Ön által megadott személyes adatokat 1 évig kezeli.

  • Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön jogosult Az Spirituális Akadémia Kft.-től a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:

· Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van, hogy visszajelzést kapjon a Spirituális Akadémia Kft. által kezelt személyes adatairól.

Ha a Spirituális Akadémia Kft. kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Spirituális Akadémia Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

· Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Spirituális Akadémia Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

· Törléshez való jog

A Spirituális Akadémia Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az Spirituális Akadémia Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) Az Spirituális Akadémia Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) Az Spirituális Akadémia Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Spirituális Akadémia Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

· Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az Spirituális Akadémia Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén Az Spirituális Akadémia Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy (iii) A Spirituális Akadémia Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Spirituális Akadémia Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

· Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja.

  • Egyéb rendelkezések

Az Érintettek tudomásul veszik, hogy a Spirituális Akadémia Kft. honlapja olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Spirituális Akadémia Kft. nem vállal felelősséget.

  • Jogsértés esetén tehető lépések

· Amennyiben álláspontja szerint a Spirituális Akadémia Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: spiritualisiskola@gmail.com .

· A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Kelt: Budapest, 2020.06.05.

Szellemi és Spirituális Akadémia

Szeretetfényei Önismereti és Oktatói Kft.

Székhely: 1161 Budapest György utca 72.

Adószám: 23965467-1-42

e-mail: spiritualisiskola@gmail.com

Telefon: 0620 427 0669

Képviseli: Szemenyei Lászlóné